Viimeisimmät uutiset

Hallituksen tehtävät

Taloyhtiöllä tulee aina olla hallitus. Hallituksen jäsenet valitaan yhtiökokouksessa. Jäsenten määrän määrittelee yhtiöjärjestys. Hallituksen rooli taloyhtiössä on keskeinen. Hallituksen toiminta määrittelee, miten taloyhtiön asioita ja osakkaiden omaisuutta hoidetaan. Hallituksen tehtävät ja vastuut määritellään asunto-osakeyhtiölaissa.

Hallituksella on taloyhtiön asioiden yleinen hoitovelvollisuus. Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnon ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus toimii toimeenpanevana toimielimenä ja voi lisäksi itsenäisesti päättää tehtäviinsä kuuluvista asioista.

Hallituksen päätäntävalta ulottuu toimiin, jotka voidaan toteuttaa hyväksytyn talousarvion puitteissa ja joista aiheutuu vain vähäisiä kustannuksia. Jos hanke on epätavallinen tai laajakantoinen, vaikuttaa olennaisesti kustannuksiin tai huoneiston käyttämiseen, on hallituksen saatettava asia yhtiökokouksen päätettäväksi.

Poikkeuksen muodostavat kiireelliset tilanteet, joiden lykkäämi
nen aiheuttaisi yhtiön toiminnalle olennaista haittaa. Tällaisia kiireellisiä tilanteita liittyy esim. tuli- ja vesivahinkojen estämiseen. Tällöin on perusteltua saattaa päätös vasta jälkikäteen yhtiökokouksen hyväksyttäväksi.

Hallituksen eräs tärkeimpiä tehtäviä on nimittää taloyhtiölle ammattitaitoinen isännöitsijä. Isännöitsijä on taloyhtiön ja hallituksen luottokumppani, jolle hallitus voi siirtää monia tehtäviään hoidettavaksi. Tehtävistä sovitaan isännöitsijäsopimuksella. Hallitus ei voi siirtää tehtäviään kokonaisuudessaan isännöitsijälle, vaan viime kädessä hallitus aina vastaa ja valvoo, että taloyhtiön asioita hoidetaan hyvin ja taloyhtiön etujen mukaisesti.

HALLITUKSEN TEHTÄVIÄ:

 • yhtiön etujen valvonta
 • yhtiön hallinnon, kiinteistön ja rakennusten pidon ja muun toiminnan asianmukainen järjestäminen
 • huolehtia, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on järjestetty luotettavalla ja asianmukaisella tavalla
 • osakkaiden edustajana toimiminen
 • isännöitsijän valinta
 • taloyhtiön asioista tiedottaminen
 • yhtiökokouksen koollekutsuminen (isännöitsijä)
 • yhtiökokouksen asioiden valmistelu (isännöitsijä)
 • korjaustarveselvitys, huomattavat korjaukset ja toimintakertomus yhtiökokoukselle (isännöitsijä)
 • korjaus- ja perusparannushankkeiden päätösten valmistelu yhtiökokoukselle (isännöitsijä)
 • yhtiökokouksen päätösten toimeenpano (isännöitsijä)
 • osakeluettelon ylläpito (isännöitsijä).

Puheenjohtaja toimii äänitorvena

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, joka toimi ensisijaisena osakkaiden ja isännöitsijän yhteyshenkilönä. Puheenjohtajan ja isännöitsijän vastuulla on hallitusten kokousten koollekutsuminen. Hallitus kokoontuu aina tarvittaessa yhtiön tilanteen mukaan. Kokouksille ei ole määritelty enimmäis- tai vähimmäismäärää.

Päättäminen

Hallituksen päätökseksi tulee enemmistön mielipide, jollei yhtiöjärjestyksessä edellytetä määräenemmistöä. Puheenjohtajalla ei ole itsenäistä päätäntävaltaa, vaan kaikki hallituksen päätökset tehdään aina äänestämällä. Vain siinä tilanteessa, että äänestyksen tulos menee tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee. Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet jäsenistä, jollei yhtiöjärjestyksessä edellytetä suurempaa määrää.

Vastuiden jakaminen

Hallituksen kannattaa sopia keskenään erilaisista rooleista ja vastuualueista. Vastuiden jakaminen selkiyttää hallituksen toimintaa ja helpottaa puheenjohtajan asemaa. Asioita saadaan jouhevasti eteenpäin ja tiedonkulku nopeutuu. Vastuualueena voi olla esimerkiksi tositetarkastaja, viestintävastaava, pihavastaava jne. taloyhtiön koosta ja toiminnan laajuudesta riippuen.

Muutkin voivat osallistua

Hallitus voi nimetä avukseen myös osakkaiden keskuudesta vastuuhenkilöitä tai toimikuntia erilaisten asioiden hoitamiseen.

Nimetyt avustajat voivat esimerkiksi vastata talkoiden ja muiden tapahtumien järjestämisestä, pihankunnostuksesta, palovaroittimien ja leikkikentän kunnon tarkkailusta, siivouksen ja kiinteistönhuollon seurannasta jne. ja raportoida huomioistaan joko hallitukselle tai
isännöitsijälle. Yleisin hallituksen avustaja on taloyhtiön väestönsuojasta ja turvallisuudesta vastaava suojeluvastaava.

Taloyhtiö on täynnä moninaista osaamista ja se kannattaa hyödyntää yhteisen edun hyväksi. Hallituksen ja osakkaiden oma aktiivisuus arkipäivän asioissa vähentää taloyhtiön kuluja. Yhdessä tekeminen lisää myös yhteisöllisyyttä ja parantaa taloyhtiön me-henkeä.

Taloyhtiön hallituksen jäsenyys kannattaa!

Taloyhtiön hallitustyö on antoisaa. Se tarjoaa näköalapaikan taloyhtiön asioiden hoitamiseen. Hallituksessa pääsee vaikuttamaan siihen, minkälainen oma taloyhtiö on, miten sitä johdetaan ja miten omaa omaisuutta hoidetaan.

Taloyhtiön asiat ovat mitä moninaisempia taloushallinnosta laajoihin korjausrakentamishankkeisiin, palveluntuottajien valintaa
ja tiedottamista unohtamatta. Hallituksen jäsenenä olet osallisena niissä kaikissa. Omaa tietämystään on helppo lisätä hallituksen jäsenille suunnatuilla koulutuksilla.

Hallituksen jäsenyys on monenlaista osaamista kartuttava tehtävä, josta voi olla hyötyä myös omassa työssäsi. Merkintänä CV:ssä se on arvostettu luottamustehtävä!

Tilaa uutiskirjeemme!

Bralevan uutiskirje ilmestyy kerran kuukaudessa. Kirje sisältää asumisen hyötytietoa taloyhtiön osakkaille ja asukkaille. Uutiskirjeen tilauksen voit peruuttaa milloin tahansa uutiskirjeestä löytyvän linkin kautta.

*) =pakollinen tieto