Viimeisimmät uutiset

Uusi laki ei automaattisesti ratkaise parveketupakointia

Uuden tupakkalain myötä taloyhtiöillä on ollut vuoden alusta alkaen mahdollisuus hakea tupakointikieltoa kunnalta osakashallinnassa oleviin tiloihin. Täysin yksiselitteisestä ratkaisusta ei kuitenkaan ole kyse. Ennen toimiin ryhtymistä onkin edelleen hyvä punnita kaikki muut vaihtoehdot ja jättää viranomaiskielto viimeiseksi.

Taloyhtiössä tupakointia voidaan rajoittaa huoneenvuokralain, asunto-osakeyhtiölain, tupakkalain ja terveydensuojelulain näkökulmasta. Tupakkalaki kieltää tupakoinnin taloyhtiön yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa. Lisäksi laki antaa taloyhtiölle mahdollisuuden kieltää tupakointi yhtiön piha-alueella, rakennuksen sisäänkäyntien ja ilmanottoaukkojen läheisyydessä, lasten leikkialueella sekä yhteisillä parvekkeilla. Kiellot kannattaa sisällyttää järjestyssääntöihin ja järjestyssääntö hyväksyttää yhtiökokouksessa. Vuokranantaja voi kieltää vuokrasopimuksessa vuokralaiseltaan tupakoinnin myös huoneistossa.

Tupakointikielto osakashallinnassa oleviin tiloihin

Uusia tupakkalaki antaa taloyhtiölle mahdollisuuden hakea tupakointikieltoa osakashallinnassa oleviin tiloihin savun kulkeutumisen perusteella. Tupakointikielto voi koskea huoneistoparveketta, huoneiston yhteyteen liittyvää piha-aluetta ja tietyin edellytyksin myös huoneiston sisätiloja, mikäli savu (ei haju) kulkeutuu muutoin kuin poikkeuksellisesti muiden osakkaiden vastaaviin tiloihin.

Kielto on pysyvä ja koskee kaikkia

Osakkaiden yhdenvertaisuusperiaatteen perusteella kieltoa suositellaan haettavaksi samalla kertaa kaikkiin olosuhteiltaan identtisiin tiloihin. Kiellon hakeminen ei näin ollen liity tupakointiin kyseisessä tilassa. Kieltopäätöstä hakiessa on hyvä tiedostaa, että päätös on pysyvä, elleivät olosuhteet esim. remontoinnin johdosta muutu. Tupakointikiellosta kirjataan maininta isännöitsijäntodistukseen.

Hakuprosessi vie aikaa ja rahaa

Kieltoa haetaan yhtiökokouksen päätöksellä kunnan tupakointilakia valvovalta viranomaiselta. Ennen päätöksentekoa kaikkia asianosaisia kuullaan ja heiltä tulee saada kirjallinen kanta kieltohakemukseen. Osakkaita tulee tiedottaa tupakointikieltohakemuksen vireille laitosta ennen asianosaisten kuulemista. Hakuprosessi kuulemisineen, yhtiökokouksineen, hakemuksineen, hakemuksen käsittelyineen viranomaisessa ja tiedottamisineen aiheuttaa kaikille osakkaille kuluja ilman, että on takeita toivotusta lopputuloksesta. Kaiken kaikkiaan koko hakuprosessiin menee arviolta noin 6 – 8 kuukautta.

Valvominen on hankalaa

Mikäli tupakointikielto määrätään, on sen valvominen haastavaa. Isännöinti ei kiellon noudattamista voi valvoa, vaan viranomaiskieltoa valvoo lain mukaan viranomainen. Ilmiantojen perusteella tehdään tarkastuskäyntejä, joissa tulee todentaa kiellon rikkominen, jotta uhkasakko voidaan asettaa. Ilmiannoissa on hyvä huomata, että yksityishenkilön parveketupakoinnin kuvaaminen voidaan tulkita salakatseluksiksi, joka sekin on rikos.

Maltti on valttia

Vanhat konstit ovat edelleen parhaita taloyhtiötupakoinnin ratkaisemiseksi. Koska laki on uusi, ei sen soveltamisesta ja lain tulkinnoista ennakkopäätöksistä puhumattakaan ole vielä mitään kokemusta. Nähtäväksi myös jää, vaikuttaako tupakointikielto huoneistojen arvoon niitä nostavasti vai laskevasti. Tarkemmat ohjeet valmistuivat 16.1. ja niidenkin osalta huoneiston sisätiloihin liittyvien tupakointikieltohakemuksien ohjeita odotetaan valmistuvaksi vasta myöhemmin keväällä.
Taloyhtiöissä kannattaakin edelleen ensisijaisesti miettiä kaikkia muita mahdollisia keinoja, joilla tupakoinnista aiheutuvia haittoja voitaisiin poistaa. Keskustelemalla ja yhteisistä pelisäännöistä sopimalla saavutetaan paras lopputulos. Esimerkiksi tupakointipaikan osoittaminen taloyhtiön ulkoalueelta voisi olla yksi vaihtoehto. Viranomaisteitse haettavaan kieltoon kannattaa turvautua vasta silloin, jos tupakoinnin aiheuttamaa haittaa ei taloyhtiössä mitenkään muutoin saada ratkaistua. Kiellot toimivat kaiken kaikkiaan huonosti ja niiden noudattamisen seuranta – kyttääminen on omiaan luomaan enemmän ristiriitoja kuin poistamaan niitä.

Tupakointikielto yhtiöjärjestykseen

Taloyhtiö voi kieltää tupakoinnin myös yhtiöjärjestysmääräyksellä. Se edellyttää kuitenkin kaikkien osakkaiden suostumusta ja tupakointikielto yhtiöjärjestyksessä onkin varsin harvinainen. Uuden lainsäädännön toimivuutta on kyseenalaistettu koko valmisteluprosessin ajan ja asiantuntijoiden taholta nyt voimaan astuneen lain arvioidaan olevan vain välivaihe siihen, että taloyhtiöt tulevaisuudessa voisivat itse määrätä tupakoinnista. Silloin tupakoinnin valvominen ja tupakointikiellon rikkomisen sanktiominen olisivat helpommin toteutettavissa.

Näin tupakointikiellon hakuprosessi etenee

Taloyhtiössä:

 1. Aloite (osakas tai hallitus)
 2. Hallituksen päätös yhtiökokouksen koollekutsumisesta
 3. Yhtiökokouskutsut ja huoneistojen haltijoiden kuuleminen
 4. Yhtiökokouspäätös + 3 kk:n moiteaika
 5. Hakemuksen valmistelu ja toimitus kunnalle
 6. Hakemuksen vastaanottaminen
 7. Hakemuksenkäsittely, lisäselvitykset, kuuleminen ja tarkastukset tarvittaessa
 8. Päätös ja päätöksen tiedoksianto
 9. Valvonta ilmiantojen perusteella

Viranomaisessa:

 1. Hakemuksen vastaanottaminen
 2. Hakemuksen käsittely, lisäselvitykset, kuuleminen ja tarkastukset tarvittaessa
 3. Päätös ja päätöksestä tiedoksianto
 4. Täytäntöönpano, kun valitusaika on umpeutunut tai muutoksenhaku on lopullisesti ratkaistu
 5. Valvonta ilmiantojen perusteella
 6. Tarkastuksella todettu kiellon vastainen tupakointi
 7. Kuuleminen määräyksestä lopettaa tupakointi ja uhkasakon asettamisesta
 8. Määräys lopettaa kiellon vastainen tupakointi, uhkasakon asettaminen
 9. Tarkastus ilmiantojen perusteella, tarkastuksella todettu tupakointi
 10. Kuuleminen uhkasakon tuomitsemisesta
 11. Uhkasakon tuomitseminen.

Lähde: Kiinteistöliiton, Isännöintiliiton, Kuntaliiton ja Valviran yhteistyöllä laatima ohje taloyhtiöille tupakointikiellon hakemiseen.