Viimeisimmät uutiset

Viilennyslaitteet

Viilennyslaitteen asennus tarvitsee aina taloyhtiön luvan. Yhtiöllä on täysi harkintavalta luvan myöntämisen suhteen tai sen myöntämiselle voidaan asettaa ehtoja. Laitteen kunnossapitovastuusta sovitaan joko osakkaan ja taloyhtiön välisellä kirjallisella sopimuksella tai yhtiöjärjestykseen tehtävällä muutoksella.

Jos suunnittelet viilennyslaitteen hankintaa ole aina yhteydessä taloyhtiön isännöitsijään siinäkin tapauksessa, että taloyhtiössäsi toinen osakas on jo viilennyslaitteen asentanut.

Viilennyslaitteen asentamista suunniteltaessa tulee aina tapauskohtaisesti selvittää mm. ulkoyksikön sijaintipaikka ja asennustapa, suunnitelmat kondenssiveden poisjohtamisesta, ulkoseinään tehtävien läpivientien toteuttaminen, asunnon sähkösyötön riittävyys sekä tiedot lämpöpumpun asentajasta.

Mistä liikkeelle?

Bralevan tekninen isännöitsijä Olli Nieminen listaa asiat, mitkä osakkaan muutostyöilmoituksessa tulisi esittää:

  • Mihin ja miten ulko- ja sisäyksikkö aiotaan asentaa
  • Miten läpivienti ja sen tiivistäminen aiotaan toteuttaa (sijainti, koko, toteutustapa, rakennetyyppi)
  • Kuinka toteutetaan kondenssiveden poisjohtaminen
  • Millä tavalla sähköistys hoidetaan, kiinteä vai pistotulpalla
  • Kuka toteuttaa asennuksen (kylmä- ja sähköpätevyydet)
  • Mikä laite/malli asennetaan.

Bralevan isännöintiasiakkaat tekevät asukassivuilla muutostyöhakemukset huoneistoremontteihin liittyen

Miksi tarvitaan taloyhtiön lupa?

Osakkeenomistajalla on oikeus tehdä kustannuksellaan muutoksia hallinnassaan olevaan huoneistoon. Muutostyöoikeus ei koske huoneiston ulkopuolella tehtäviä muutoksia, vaan niihin tarvitaan aina taloyhtiön lupa. Näin on myös ilmalämpöpumppujen kohdalla. Niiden asentaminen vaatii aina myös osakashallinnassa olevan huoneiston ulkopuolelle meneviä muutoksia. Asiaan ei vaikuta se, onko huoneiston parveke/piha-alue osakashallinnassa, sillä rakennuksen julkisivuun tehtäviin muutoksiin vaaditaan joka tapauksessa yhtiön lupa. Ulkoyksikön sijoituspaikasta riippuen saatetaan tarvita myös toimenpidelupa rakennusvalvonnasta.

Yhtiöllä on täysi harkintavalta luvan myöntämisen suhteen.

Yhtiöllä on täysi harkintavalta luvan myöntämisen suhteen. Asennus voidaan myös kieltää ilman perusteluja. Ongelmallista ilmalämpöpumppujen osalta on kunnossapitovastuusta sopiminen sekä laitteen mahdollisesti kiinteistölle aiheuttama vahinko ja siitä aihetuvat ylimääräiset kulut muille osakkaille.

Jos yhdelle osakkaalle on jo annettu yhtiön lupa, silloin ei lupaa voi evätä muiltakaan osakkailta ilman perusteluja. Luvan myöntämisen ehdoista ja kunnossapitovastuusta on kuitenkin aina sovittava tapauskohtaisesti erikseen jokaisen osakkaan kanssa ennen asennusta.

Yhtiön luvalle asettamat ehdot

Sijainti

Luvan ehdoissa määritellään ulkoyksikön sijoituspaikka. Tämä vaikuttaa myös asennuksen mahdollisesti vaatiman toimenpideluvan tarpeeseen. Sijoituspaikan tulisi olla mahdollisimman huomaamattomassa paikassa, esimerkiksi huoneistokohtaisella piha-alueella tai parvekkeella siten, ettei se näy julkisivussa.

Meluhaitta

Meluhaitan vähentämiseksi sijoituspaikan tulisi olla mielellään mahdollisimman etäällä naapurin ikkunoista. Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa C1, Ääneneristys ja meluntorjunta rakennuksessa, vuodelta 1998, ulkoyksikön keskiäänitaso saa olla enintään 45 dB saman tai läheisen rakennuksen ikkunan ulkopuolella, parvekkeella, pihamaalla tai muussa vastaavassa paikassa asuinalueella ja muilla melulle herkillä alueilla. Luvan ehtona edellytetään kuitenkin, että äänitaso jäisi selvästi sen alle, koska myöhemmin mahdollisesti muihin huoneistoihin asennettavat ilmalämpöpumput voivat yhteisesti nostaa äänitason yli sallitun 45 dB.

Kondenssiveden johtaminen

Sijoituspaikan valinnassa tulee ottaa huomioon kondenssivesien johtaminen siten, ettei talon rakenteille aiheudu haittaa tai vahinkoa. Osakas tulee esittää suunnitelman siitä, miten ja minne vedet johdetaan.

Vain viilennystarkoitukseen

Kondenssivedestä johtuen ilmalämpöpumppuja saa taloyhtiössä käyttää vain viilennystarkoitukseen. Lämmitysmahdollisuus tulee poistaa käytöstä jo asennusvaiheessa.

Lämmitysmahdollisuus tulee poistaa käytöstä jo asennusvaiheessa.

Ilmalämpöpumpun turvallinen asennus

Ilmalämpöpumpun saa asentaa vain siihen oikeutettu kylmälaiteliike. Asennusta ei saa tehdä itse eikä sitä saa teettää epäpätevällä asennusliikkeellä. Ennen ilmalämpöpumpun asennusta on varmistettava, että asennusliikkeellä on vaadittu kylmälaiteliikkeen pätevyys. Kylmäalan töitä saa tehdä vain, mikäli asennusliike ja sen vastuuhenkilö sekä asentajat ovat Tukesin rekisterissä

Ilmalämpöpumpun asennuksessa tarvittavat sähkötyöt tulee teettää siihen oikeutetulla sähköurakoitsijalla. Kylmälaiteliikkeellä ei välttämättä ole sähköurakointioikeuksia.

Toimenpidelupa

Mikäli asennus vaatii toimenpideluvan, tulee se olla saatuna ennen asentamista. Toimenpidelupa vaaditaan yleensä rakennuksen ulkoasua muuttavaan toimenpiteeseen ja luvan tarve tulee selvittää aina oman kunnan rakennusvalvonnasta.

Ennen luvan myöntämistä on syytä vielä selvittää, aiheutuisiko asennuksesta vähäistä suurempaa haittaa naapurille.

Naapureiden suostumus

Ennen luvan myöntämistä on syytä vielä selvittää, aiheutuisiko asennuksesta vähäistä suurempaa haittaa naapurille. Haitta on yleensä melu, mutta myös laitteen sijoitus hyvin näkyvälle paikalle saattaa varjostaa naapurin huoneistoa. Laite myös puhaltaa lähialueelleen hyvin kylmää ilmaa.

Kunnossapitovastuu

Kun asennuksen ehdoista on päästy yhteisymmärrykseen, on vielä sovittava ilmalämpöpumpun huollosta ja kunnossapidosta. Tämä voidaan tehdä joko kirjallisella sopimuksella tai ottamalla yhtiöjärjestykseen kunnossapitovastuumääräys. Vastuista sopiminen on ehdottoman tärkeää, jotta osakkaan teettämästä muutostyöstä ei aiheudu myöhemmin kustannuksia yhtiölle.

Suositeltava on kirjata vastuu yhtiöjärjestykseen, jolloin määräys sitoo automaattisesti myös tulevia osakkeenomistajia. Sopimuksin tehdyt määräykset ovat ongelmallisia, koska ne sitovat vain osapuoliaan.

Sopimuksin tehdyt määräykset ovat ongelmallisia, koska ne sitovat vain osapuoliaan.

Taloyhtiön ja osakkaan välinen vastuiden ja kustannusten jako:

  • Taloyhtiön suorittaessa sellaisia korjaus-, perusparannus- tai muita muutostöitä, jotka edellyttävät ilmalämpöpumpun ulko- tai sisäyksikön poistamista, osakas vastaa näistä syntyvistä ilmalämpöpumppuasennuksen purku- ja muista muuttamiskustannuksista samoin kuin ilmalämpöpumppuasennuksen ennalleen saattamisesta aiheutuvista kustannuksista.
  • Osakkaan päättäessä poistaa ilmalämpöpumppu käytöstä, vastaa hän kaikista syntyvistä purkukustannuksista sekä ilmalämpöpumpun asentamisen tai poistamisen johdosta vaurioituneiden yhtiön vastuulla olevien rakennusosien saattamisesta ennalleen.
  • Jos syntyy todistettavasti haittaa muille asukkaille tai osakkaille, on laitteen asennuttanut osakas velvollinen korjaamaan epäkohdat tai poistamaan laite kustannuksellaan tai yhtiö voi sen poistaa osoittaen siitä aiheutuvat kulut osakkaalle. Poistettaessa laite on osakas velvoitettava saattamaan yhtiön vastuulla olevat rakennusosat asennusta edeltävään, alkuperäiseen kuntoon.
  • Mahdollisessa myyntitilanteessa ehdot on siirrettävä uudelle osakkaalle tai laite tulee purattaa ja pinnat/rakenteet ennallistaa ennen osakasvaihdosta.

Luvan myöntäminen

Luvan antaa yleensä hallitus. Suositeltavaa on käsitellä asia kuitenkin ensin yhtiökokouksessa periaatepäätöksenä ensimmäisen ilmalämpöpumpun asennuksen yhteydessä. Tämä siksi, että yhdenvertaisuusperiaatteen nimissä lupa tulee antaa tulevaisuudessa kaikille muillekin samassa asemassa oleville osakkaille. Jos hallituksen ja yhtiökokous kannat ovat ristiriidassa, yhtiökokouksen päätös saa etusijan.

Todistus

Osakkaan on toimitettava asennuksen jälkeen isännöitsijälle kylmälaiteliikkeeltä saamansa todistus ilmalämpöpumpun asennuksesta. Todistuksesta tulee käydä tarkasti ilmi, mitä asennus koskee. Todistuksessa tulee olla myös kylmälaiteliikkeen vastuuhenkilön allekirjoittama vakuutus siitä, että ilmalämpöpumpun asennus on tehty määräysten ja asennusohjeiden mukaisesti.

Ilmoitus viilennyslaitteen asentamisesta tehdään asukassivuilta löytyvällä sähköisellä muutostyöilmoituksella